Privacy verklaring

 

Als u bij mij in behandeling komt, is het noodzakelijk dat ik persoonlijke gegevens van u vastleg.

Hieronder staat welke gegevens ik nodig heb en hoe ik zorg draag voor een goede bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Dit document krijgt u ook bij de behandelovereenkomst die we opstellen aan het begin van de behandeling.  Zowel de behandelovereenkomst als deze bijlage ontvangt u per mail en bespreken we mondeling in de intake-fase.

Door de behandelovereenkomst te ondertekenen gaat u akkoord met het vastleggen van uw gegevens op de manier zoals die hieronder is beschreven.

 

 1. Inhoud van het dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult

 

 1. Rechten met betrekking tot je dossier

U heeft recht om het dossier in te zien. Daarnaast heeft u recht om een copy te ontvangen van het dossier. Ook heeft u er recht op dat (een deel) van uw dossier wordt vernietigd.

Verzoek tot inzage, copy ontvangen of wissen van gegevens moet je schriftelijk bij mij indienen. Ik zal zo snel mogelijk aan dit verzoek gehoor geven, met een uiterste termijn van 3 maanden.

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor ik niet op uw verzoek tot vernietiging van (een gedeelte van) het dossier kan ingaan. Bijvoorbeeld als er zwaarwegende belangen van anderen meespelen, of wanneer een bepaald voorschrift of specifieke wet bepaalt dat de gegevens toch bewaard moeten blijven. Ik zal u daarvan mondeling en schriftelijk op de hoogte stellen.

 

 1. Beveiliging van je persoonlijke gegevens

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Deze is beveiligd met een wachtwoord.

Wanneer uw behandeling is afgerond print ik alles uit en bewaar alleen een papieren versie van uw dossier  in een afgesloten kast. De digitale versie wordt verwijderd.

Er zijn geen externe personen of bedrijven die toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Wanneer er onverhoopt toch gegevens zijn gelekt en dit nadelige gevolgen kan hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal ik dit melden. Ook ben ik dan verplicht dit binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Alice de Wolff

Veenendaal, 17 mei 2018